Generelle salgs- og leveringsvilkår

1. Generelt:
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Købsaftalen er indgået, når kunden modtager en ordrebekræftelse fra Eventsupport Vest Aps. Medmindre kunden gør indsigelse straks, udgør indholdet af aftalen det, der står i ordrebekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis der er fejl i ordrebekræftelsen, som kunden har eller burde have opdaget, fx en trykfejl i købesummen eller produktnavne.

2. Priser:
Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms med mindre andet er  specifikt oplyst. Eventsupport Vest Aps’ priser fremgår af vores til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud.

Priserne er desuden ekskl. kørsel, forsendelse og forsikring af transporten, medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.

Se i øvrigt den til enhver tid gældende prisliste.

3. Aflysning / Annullering:
Ved hel/delvis afbestilling – herunder reducering af deltagerantal – inden eventendato faktureres: Mindre end 4 uger før: 50%. Mindre end 2 uger før: 75%. Mindre end 48 timer før: 100%

3A. Særlig Corona / Covid 19 betingelse:
Hvis  den aktuelle COVID-19 situation ændrer sig efter, at I har foretaget jeres bestilling, og hvis myndighedernes forholdsregler og restriktioner forhindrer gennemførelse af det bestilte arrangementet/de bestilte aktiviteter, tilbyder  Eventsupport Vest Aps gratis datoændring indenfor 6 måneder,

4. Betaling: 
Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske 8 dage netto. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

Eventsupport Vest Aps er berettiget til at beregne tillæg, hvis denne betalingsfrist ønskes forlænget. Kunden skal tydeligt og skriftlig gøre opmærksom på ønsker til ændring af betalingsfrist senest 2 dage inden leveringsdato. Tillægget udgør 1% af fakturabeløbet pr. uge betalingsfristen ønskes forlænget.

Eventsupport Vest Aps er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. påbegyndt måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Rykkergebyr for 1. og efterfølgende rykker/ere er p.t. kr. 250,- pr. rykker.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Eventsupport Vest Aps, som ikke er skriftligt anerkendt af Eventsupport Vest Aps og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Eventsupport Vest Aps, som om levering var sket til aftalt tid. Eventsupport Vest Aps kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

5. Ejendomsforbehold:
Alle de leverede aktiviteter er og øvelser tilhører  Eventsupport Vest Aps. Deer ikke tilladt at genbruge vores produkter 0g øvelser i andet regi – hverken professionelt eller privat – uden forudgående aftale med Eventsupport Vest Aps.

6. Levering:
Levering sker på den adresse og på det tidspunkt anført i ordrebekræftelsen. Transport og leveringsomkostninger er ekskl. den anførte pris med mindre andet er anført i ordrebekræftelsen

7. Produktinformation: 
Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer, hjemmeside og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for Eventsupport Vest Aps.

8. Produktændringer: 
Eventsupport Vest Aps forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne og aktiviteterne eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder: 
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og Eventsupport Vest Aps er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Mangler og reklamation: 
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel i forhold til den leverede aktivitet, skal køber straks give Eventsupport Vest Aps’ repræsentant besked herom samt anføre, hvori manglen består. Er dette ikke muligt, skal beskeden gives straks på  mail til info@eventsupport.dk. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Eventsupport Vest Aps frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

11. Ansvarsbegrænsning:
Et erstatningskrav overfor Eventsupport Vest Aps kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte aktivitet. Eventsupport Vest Aps erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Eventsupport Vest Aps hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Eventsupport Vest Aps er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort A-one Solutionsopfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

12. Produktansvar: 
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: Eventsupport Vest Aps er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af Eventsupport Vest’s rekvisitter eller instruktører vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes dennes fejl eller forsømmelse.

13. Tvister:
Enhver tvist mellem Eventsupport Vest Aps og køber skal afgøres efter dansk ret.